กฎหมาย

เรามีทีมนักกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการงานด้านกฎหมายเช่น

• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัททั้งในและต่างประเทศ รวมถึงงานทะเบียนบริษัท

• ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว

• ขอบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

• ขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

• ร่างนิติกรรมสัญญาต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ / ตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรมสัญญา

• กฎหมายแรงงาน

• กฎหมายอสังหาริมทรัพย์

• จัดทำพินัยกรรม, แต่งตั้งผู้จัดการมรดก รวมทั้งรักษาสิทธิและผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

• รับรองเอกสาร

• ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย