slide

การจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน

การจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน คณะบุคคล HOME AUDIT ชื่อลูกค้า……………………………………. แนวการสอบบัญชี การจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่……………………………………….. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า 1. กิจการได้มีการจ่ายเงินถูกต้องตามหลักฐานการซื้อสินค้าและบริการ และได้มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนตามงวดบัญชี 2. กิจการได้มีการปฏิบัติตามจุดควบคุมที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เช่น มีการอนุมัติจ่ายอย่างถูกต้อง วิธีการตรวจสอบการจ่ายเงิน ลำดับ วิธีการตรวจสอบ กระดาษที่ ทำการอ้างอิง ปัญหา ที่ตรวจพบ ตรวจสอบโดย /วันที่ 1. ตรวจสอบสมุดเงินสดจ่าย    โดย 1.1 ตรวจสอบยอดรวมในสมุดเงินสดจ่าย กับบัญชีแยกประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร และบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.2 ทดสอบการบวกเลขในสมุดเงินสดจ่าย 2. ทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน โดยเลือกรายการรับเงินจากสมุดเงินสดจ่าย โดยเฉพาะรายการที่มีสาระสำคัญหรือรายการที่ผิดปกติ กรณีที่มีรายการจ่ายเงินเป็นจำนวนมากอาจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 2.1 ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย มีจำนวนเงินถูกต้องตามหลักฐานการจ่ายเงินเช่น ใบกำกับสินค้าของผู้ขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี 2.2…

slide

การรับเงิน แนวการรับเงิน

การรับเงิน แนวการรับเงิน คณะบุคคล HOME AUDIT ชื่อลูกค้า……………………………………. แนวการสอบบัญชี ค่าใช้จ่าบริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่……………………………………….. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า 1. กิจการมีการรับเงินจริง และได้บันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสวนสาระสำคัญตามงวดบัญชี 2. กิจการได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมในส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับการรับเงิน วิธีการตรวจสอบการรับเงิน ลำดับ วิธีการตรวจสอบ กระดาษที่ ทำการอ้างอิง ปัญหา ที่ตรวจพบ ตรวจสอบโดย /วันที่ 1. ตรวจสอบสมุดเงินสดรับ โดย 1.1 ตรวจสอบยอดรวมในสมุดเงินสดรับ กับบัญชีแยกประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร และบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.2 ทดสอบการบวกเลขในสมุดเงินสดรับ 2. ทดสอบความถูกต้องของรายการรับเงิน โดยเลือกรายการรับเงินจากสมุดเงินสดรับ โดยเฉพาะรายการที่มีสาระสำคัญหรือรายการที่ผิดปกติ กรณีที่มีรายการรับเงินเป็นจำนวนมากอาจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ และ 2.1 ตรวจสอบกับสำเนาใบเสร็จรับเงิน 2.2 ทดสอบการคำนวณและบวกเลข 2.3 ตรวจสอบการจัดประเภทบัญชี 2.4 ตรวจสอบกับใบนำฝากธนาคาร (…

slide

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร คณะบุคคล HOME AUDIT ชื่อลูกค้า……………………………………. แนวการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่……………………………………….. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า 1. ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเกิดขึ้นจริง 2.ได้มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามงวดบัญชีและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีการแสดงรายการและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป วิธีการตรวจสอบ    ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ลำดับ วิธีการตรวจสอบ กระดาษที่ ทำการอ้างอิง ปัญหา ที่ตรวจพบ ตรวจสอบโดย /วันที่ การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test) การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบจำนวนค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบันกับงวดก่อนและพิจารณาความสัมพันธ์กับบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบในรายละเอียดสำหรับรายการที่มีสาระสำคัญหรือเปลี่ยนแปลงมาก 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอ้างอิงรายการไปยังบัญชีสินทรัพย์หรือหนี้สิน เช่น 2.1 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และบัญชีลูกหนี้การค้า 2.2 ค่าเบี้ยประกันภัยกับค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 2.3ค่าเสื่อมราคากับค่าเสื่อมราคาสะสมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2.4 กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ กับ…

slide

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย คณะบุคคล HOME AUDIT ชื่อลูกค้า……………………………………. แนวการสอบบัญชี ต้นทุนขาย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่……………………………………….. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า 1. ต้นทุนขายแสดงไว้ในงบการเงินโดยถูกต้องครบถ้วน 2.ต้นทุนขายเกิดขึ้นจริง 3.การบันทึกต้นทุนขายเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน วิธีการตรวจสอบ    ต้นทุนขาย ลำดับ วิธีการตรวจสอบ กระดาษที่ ทำการอ้างอิง ปัญหา ที่ตรวจพบ ตรวจสอบโดย /วันที่ การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test) การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ 1.1 ต้นทุนขายของปีปัจจุบันกับปีก่อน 1.2 กำไรขั้นต้นของปีปัจจุบันกับปีก่อน 2. ทดสอบการคำนวณต้นทุนขายโดยกระทบยอดต้นทุนขาย ซึ่งได้จากสินค้าคงเหลือต้นงวดการซื้อและค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งสินค้าในระหว่างปีและสินค้าคงเหลือปลายงวด 2.1 ตรวจสอบส่วนประกอบของต้นทุนว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ 2.2 สอบทานการคำนวณ 2.3 พิจารณาความเหมาะสมของการคิดต้นทุนพร้อมทั้งตรวจสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. ในขณะที่ตรวจตัดยอดซื้อและยอดขายประจำปี ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้านั้นได้นำมาบันทึกไว้ครบถ้วนตรงตามรอบระยะบัญชีที่เกิดขึ้น

slide

ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้า คณะบุคคล HOME AUDIT ชื่อลูกค้า……………………………………. แนวการสอบบัญชี ซื้อสินค้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่……………………………………….. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า 1. รายการซื้อเกิดขึ้นจริงและได้รับการอนุมัติถูกต้อง 2. ได้มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามงวดบัญชีและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 3. รายการซื้อมีการแสดงรายการและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป วิธีการตรวจสอบ    ซื้อสินค้า ลำดับ วิธีการตรวจสอบ กระดาษที่ ทำการอ้างอิง ปัญหา ที่ตรวจพบ ตรวจสอบโดย /วันที่ การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test) การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ 1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงยอดขายที่เป็นจำนวนเงินมากและผิดปกติ ระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อนโดยเปรียบเทียบ •  ยอดซื้อสำหรับงวด •  ยอดซื้อรายเดือน โดยพิจารณาแยกตามประเภทของสินค้า รวมทั้งพิจารณาความสัมพันธ์กับบัญชีเจ้าหนี้การค้าและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง วิธีการตรวจสอบอื่น 2. ตรวจสอบสมุดรายวันซื้อ โดย ( กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์อาจใช้บัญชีแยกประเภทซื้อ) 2.1 ตรวจสอบยอดรวมในสมุดรายวันซื้อกับบัญชีแยกประเภทซื้อ 2.2…

slide

รายได้

รายได้ คณะบุคคล HOME AUDIT ชื่อลูกค้า……………………………………. แนวการสอบบัญชี รายได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่……………………………………….. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า 1. รายได้จากการขายเกิดขึ้นจริง 2. เงื่อนไขการขาย การรับคืน และส่วนลดได้มีการอนุมัติอย่างถูกต้อง 3.ได้มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามงวดบัญชีและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 4. รายได้แสดงรายการและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป วิธีการตรวจสอบ    รายได้จากการขาย ลำดับ วิธีการตรวจสอบ กระดาษที่ ทำการอ้างอิง ปัญหา ที่ตรวจพบ ตรวจสอบโดย /วันที่ การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test) การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ 1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงยอดขายที่เป็นจำนวนเงินมากและผิดปกติระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อนโดยเปรียบเทียบ •  ยอดขายรายเดือน โดยเฉพาะยอดขายก่อนและหลังวันสิ้นงวด พิจารณาความ สัมพันธ์กับลูกหนี้การค้าสิ้นงวด •  ยอดขายรายเดือนแยกตามประเภทสินค้า และเปรียบเทียบกับต้นทุนขาย •  รายการับคืนสินค้าและส่วนลดกับยอดขาย โดยเฉพาะการรับคืนและการให้ส่วนลดก่อนและหลังวันสิ้นงวด วิธีการตรวจสอบอื่น 2….

slide

เงินส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินส่วนของผู้ถือหุ้น คณะบุคคล HOME AUDIT ชื่อลูกค้า……………………………………. แนวการสอบบัญชี ส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่……………………………………….. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า 1.ทุนเรือนหุ้นแสดงถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วถูกต้องตรงตามที่จดทะเบียนและหนังสือบริคณห์สนธิ 2. เงินปันผลคำนวณและจ่ายถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ตั้งสำรองตามกฎหมาย ตลอดจนคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายถูกต้อง 3. เงินปันผลประกาศจ่าย และตั้งค้างจ่ายถูกต้อง 4. กำไรต่อหุ้นคำนวณถูกต้องตามหลักการบัญชี 5. มีข้อผูกพันที่ต้องเปิดเผยในงบการเงินหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ    ส่วนของผู้ถือหุ้น ลำดับ วิธีการตรวจสอบ กระดาษที่ ทำการอ้างอิง ปัญหา ที่ตรวจพบ ตรวจสอบโดย /วันที่ 1.วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยอธิบายการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือ หุ้น ระหว่างปีโดยสอบทานรายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปเกี่ยวกับ •  ทุนเรือนหุ้น    เพื่อพิจารณาว่ามีการเพิ่มหรือลดทุนในระหว่างปีหรือไม่ •  เงินปันผลจ่ายและค้างจ่าย    และสำรองตามกฎหมาย ทุนเรือนหุ้น 2. ตรวจสอบทุนเรือนหุ้นในบัญชีแยกประเภททั่วไปกับหนังสือรับรอง…

slide

เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืม คณะบุคคล HOME AUDIT ชื่อลูกค้า……………………………………. แนวการสอบบัญชี เงินกู้ยืม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่……………………………………….. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า 1. เงินกู้ยืมเกิดขึ้นจริงและมีการอนุมัติอย่างเหมาะสม 2. กิจการมีการบันทึกเงินกู้ยืมถูกต้องตามที่ควร สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการบันทึกอย่างครบถ้วนในส่วนสาระสำคัญ 3.กิจการได้มีการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 4. กิจการมีการบันทึกบัญชีที่มีความสัมพันธ์ กับเงินกู้ยืม เช่น ดอกเบี้ยจ่าย และดอกเบี้ยค้างจ่ายไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน วิธีการตรวจสอบบัญชี เงินกู้ยืม   ลำดับ วิธีการตรวจสอบ กระดาษที่ ทำการอ้างอิง ปัญหา ที่ตรวจพบ ตรวจสอบโดย /วันที่ การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test) การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบบัญชีเงินกู้ยืม สำหรับยอดคงเหลือในงวดปัจจุบันกับงวดก่อนรวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่ายเพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ วิธีการตรวจสอบอื่น 1. ตรวจสอบยอดคงเหลือยกมา ณ…

slide

เจ้าหนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้สินหมุนเวียนอื่น คณะบุคคล HOME AUDIT ชื่อลูกค้า……………………………………. แนวการสอบบัญชี หนี้สินหมุนเวียนอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่……………………………………….. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า 1. กิจการบันทึกรายการ หนี้สินหมุนเวียนอื่น ไว้ถูกต้องครบถ้วน 2. กิจการมีภาระผูกพันในการจ่ายชำระหนี้หมุนเวียนอื่น 3. การแสดงมูลค่า ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง 4. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้แสดงไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน วิธีการตรวจสอบบัญชี หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลำดับ วิธีการตรวจสอบ กระดาษที่ ทำการอ้างอิง ปัญหา ที่ตรวจพบ ตรวจสอบโดย /วันที่ การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test) การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบยอดคงเหลือ หนี้สินหมุนเวียนอื่นปีปัจจุบันกับปีก่อน เพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ 2. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปีปัจจุบันกับปีก่อน เพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ วิธีการตรวจสอบอื่น 1. ขอรายละเอียดยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียน ณ วันสิ้นปี…

slide

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า คณะบุคคล HOME AUDIT ชื่อลูกค้า……………………………………. แนวการสอบบัญชี เจ้าหนี้การค้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่……………………………………….. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า 1. กิจการบันทึกรายการซื้อและเจ้าหนี้การค้าไว้ถูกต้องครบถ้วน 2. เจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินที่มีอยู่จริง กิจการมีภาระผูกพันในการจ่ายชำระหนี้ 3. การแสดงมูลค่า ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง 4. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้แสดงไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน วิธีการตรวจสอบบัญชี เจ้าหนี้การค้า ลำดับ วิธีการตรวจสอบ กระดาษที่ ทำการอ้างอิง ปัญหา ที่ตรวจพบ ตรวจสอบโดย /วันที่ การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test) การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบยอดคงเหลือ เจ้าหนี้การค้าปีปัจจุบันกับปีก่อน เพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ 2. เปรียบเทียบอัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าปีปัจจุบันกับปีก่อน เพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ วิธีการตรวจสอบอื่น 1. ขอรายละเอียดยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีให้ตรงกับบัญชีคุมเจ้าหนี้ 2….