การบริจาคผ่านระบบ E-Donation อย่างไรได้ลดหย่อนภาษี

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ใครต้องการใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษี จะต้องลงทะเบียนศูนย์รับบริจาค และจะได้รับ User และ Password เพื่อกรอกข้อมูลผู้บริจาคบนระบบของกรมสรรพากร และพิมพ์ใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาค โดยต้องทำผ่านระบบของสรรพากรนี้เท่านั้นจึงจะนำไปลดหย่อนภาษีได้ นั้น

กรมสรรพากรขอเรียน ดังนี้

1. กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีช่องทางการรับข้อมูล 2 ช่องทาง ได้แก่
1.1 กรณีบริจาคด้วยเงินสดที่หน่วยรับบริจาคโดยตรง ต้องแจ้งให้หน่วยรับบริจาคข้อมูลบันทึกบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร โดยหน่วยรับบริจาคจะบันทึกข้อมูลบนระบบ
1.2 กรณีบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์ และผู้บริจาคแสดงความประสงค์บนระบบของธนาคารว่าต้องการให้ส่งข้อมูลเพื่อการลดหย่อนภาษี ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

2. ผู้บริจาคที่บริจาคผ่านระบบ e-Donation ไม่ต้องแนบใบอนุโมทนาบัตร ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นการช่วยให้วัดประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุโมทนาบัตรอีกทางหนึ่ง

3. สำหรับการบริจาคในปีภาษี 2561 ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในปี 2562 ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีการบริจาคได้ แม้ว่าจะเป็นการบริจาคให้ผู้รับบริจาคที่ไม่ได้ใช้ระบบ e-Donation

อย่างไรก็ดี กรมสรรพากร กำลังดำเนินการกำหนดให้การบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร