เรื่องการใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการคำนวนรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

คำสั่งสรรพากร
เรื่องการใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการคำนวนรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ขอบคุณข้อมูลจากสรรพากร