‘สรรพากร’ ตั้งท่าเก็บภาษีเงินได้ผู้ลงทุนพันธบัตรผ่านกองทุนรวม

aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL21uLzAvdWQvMTA0LzUyNDAyMS90YXguanBn

‘สรรพากร’ ตั้งท่าเก็บภาษีเงินได้ผู้ลงทุนพันธบัตรผ่านกองทุนรวม

กรมสรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ลงทุนในพันธบัตร -บอนด์-หุ้นกู้ ผ่านกองทุนรวม ระหว่าง 2-23 พ.ย. แจงเพื่อสร้างความสร้างเท่าเทียม แก่ผู้เสียภาษีที่มีรายได้จากการลงทุนผ่านตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้โดยตรงกับผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวม

กระทรวงการคลัง ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เนื่องจากปัจจุบันบุคคลธรรมดามีภาระภาษีเงินได้จาก ในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่ำกว่าการลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้โดยตรง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางภาษี

เนื่องจากกรณีบุคคลธรรมดาลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้โดยตรง ได้รับเงินได้ประเภทดอกเบี้ย ส่วนลด และกำไรจากการขาย แล้วแต่กรณี กฎหมายกำหนดให้สิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 หรือนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แต่หากบุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมและได้รับเงินได้ประเภทส่วนแบ่งกำไร กฎหมายกำหนดให้สิทธิ์เลือกเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 หรือนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับกำไรจากการขายหน่วยลงทุน ซึ่งส่งผลให้ภาษีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการลงทุนของนักลงทุนที่แตกต่างกันในทรัพย์สินทางการเงินประเภทเดียวกัน

ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ผ่านกองทุนรวม ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีภาระภาษีเงินได้เท่าเทียมกับกรณีที่บุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้โดยตรง เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางภาษี

โดยเริ่มต้นจากการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เพื่อเพิ่มอนุมาตราย่อยของมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ดอกเบี้ย ที่กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ เป็นเงินได้พึงประเมินอีกประเภทหนึ่ง โดยกำหนดให้เงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วจะได้ดำเนินการออกกฎหมายลำดับรอง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต่อไป

ในการนี้ กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 2 – 23 พฤศจิกายน 2560

ที่มา : www.sanook.com