การจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน

การจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี การจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1. กิจการได้มีการจ่ายเงินถูกต้องตามหลักฐานการซื้อสินค้าและบริการ และได้มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนตามงวดบัญชี
2. กิจการได้มีการปฏิบัติตามจุดควบคุมที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เช่น มีการอนุมัติจ่ายอย่างถูกต้อง

วิธีการตรวจสอบการจ่ายเงิน

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

1. ตรวจสอบสมุดเงินสดจ่าย    โดย

1.1 ตรวจสอบยอดรวมในสมุดเงินสดจ่าย กับบัญชีแยกประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร และบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2 ทดสอบการบวกเลขในสมุดเงินสดจ่าย

2. ทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน โดยเลือกรายการรับเงินจากสมุดเงินสดจ่าย โดยเฉพาะรายการที่มีสาระสำคัญหรือรายการที่ผิดปกติ กรณีที่มีรายการจ่ายเงินเป็นจำนวนมากอาจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ

2.1 ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย มีจำนวนเงินถูกต้องตามหลักฐานการจ่ายเงินเช่น ใบกำกับสินค้าของผู้ขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี

2.2 ตรวจสอบการประทับตรา ” จ่ายแล้ว “ในหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อป้องกันการจ่ายเงินซ้ำ

2.3 ตรวจสอบการอนุมัติการจ่ายเงินเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

2.4 ทดสอบการคำนวณ การบวกเลข ในเอกสารการจ่ายเงิน รวมทั้งการหัก ส่วนลด หักภาษี ณ ที่จ่าย

2.5 ตรวจสอบการจำแนกประเภทบัญชี

2.6 ทดสอบการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.7 ทดสอบการบันทึกรายการในบัญชีเจ้าหนี้รายตัว

2.8 ทดสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ว่าถูกต้องตามประมวลรัษฎากรกำหนดหรือไม่

3. ตรวจตัดยอดการจ่ายเงิน และค่าใช้จ่าย โดยเลือกใบสำคัญจ่ายเงินก่อน และหลังวันปิดบัญชี

3.1 ตรวจสอบกับเอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน

3.2 พิจารณาว่ารายการได้บันทึกถูกต้องตามงวดบัญชี

3.3พิจารณาว่ามีการบันทึกบัญชีหนี้สินค้างจ่ายอย่างถูกต้อง โดยอ้างอิงกับการตรวจสอบหนี้สินหมุนเวียนอื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายชี้อ