การรับเงิน แนวการรับเงิน

การรับเงิน แนวการรับเงิน

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี ค่าใช้จ่าบริหาร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1. กิจการมีการรับเงินจริง และได้บันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสวนสาระสำคัญตามงวดบัญชี
2. กิจการได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมในส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับการรับเงิน

วิธีการตรวจสอบการรับเงิน

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

1. ตรวจสอบสมุดเงินสดรับ โดย

1.1 ตรวจสอบยอดรวมในสมุดเงินสดรับ กับบัญชีแยกประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร และบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2 ทดสอบการบวกเลขในสมุดเงินสดรับ

2. ทดสอบความถูกต้องของรายการรับเงิน โดยเลือกรายการรับเงินจากสมุดเงินสดรับ โดยเฉพาะรายการที่มีสาระสำคัญหรือรายการที่ผิดปกติ กรณีที่มีรายการรับเงินเป็นจำนวนมากอาจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ และ

2.1 ตรวจสอบกับสำเนาใบเสร็จรับเงิน

2.2 ทดสอบการคำนวณและบวกเลข

2.3 ตรวจสอบการจัดประเภทบัญชี

2.4 ตรวจสอบกับใบนำฝากธนาคาร ( PAY-IN-SLIP) และตรวจสอบรายละเอียดกับใบสำคัญรับเงิน

2.5 ตรวจสอบกับลายเซ็นของผู้มีอำนาจในการรับเงิน

2.6 ทดสอบการบันทึกรายการไปยังบัญชีแยกประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2.7 ทดสอบการบันทึกรายการในบัญชีลูกหนี้รายตัว

2.8 ตรวจสอบกับใบแจ้งยอดจากธนาคารหรือสมุดเงินฝาก เพื่อให้แน่ใจว่าเงินสดรับได้นำฝากธนาคารทันที

3. ทดสอบความครบถ้วนของการบันทึกเงินสดรับ โดยเลือกรายการที่มีสาระสำคัญจาก สมุดเงินฝากธนาคาร และใบ แจ้งยอดเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบไปยังการบันทึกรายการ ไปยังสมุดเงินสดรับ

4.ตรวจตัดยอดการรับเงิน โดยเลือกใบสำคัญรับเงินก่อนหรือหลังวันปิดบัญชี

4.1 ตรวจสอบใบสำคัญรับเงิน

4.2 ตรวจสอบกับใบนำฝากธนาคารพิจารณาว่าการรับเงินก่อนสิ้นงวดได้บันทึกบัญชีถูกต้องตามงวดบัญชี