ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1. ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเกิดขึ้นจริง
2.ได้มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามงวดบัญชีและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีการแสดงรายการและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

วิธีการตรวจสอบ    ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test)

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบจำนวนค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบันกับงวดก่อนและพิจารณาความสัมพันธ์กับบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบในรายละเอียดสำหรับรายการที่มีสาระสำคัญหรือเปลี่ยนแปลงมาก

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอ้างอิงรายการไปยังบัญชีสินทรัพย์หรือหนี้สิน เช่น

2.1 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และบัญชีลูกหนี้การค้า

2.2 ค่าเบี้ยประกันภัยกับค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

2.3ค่าเสื่อมราคากับค่าเสื่อมราคาสะสมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2.4 กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ กับ บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2.5 ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี กับ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

2.6 ดอกเบี้ยจ่าย กับ เงินกู้ยืม และตั๋วเงินจ่าย

2.7 ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวข้อง

วิธีการตรวจสอบอื่น

1. ตรวจสอบการจัดประเภทค่าใช้จ่ายว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. เลือกตรวจสอบรายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญหรือผิดปกติ โดย ตรวจสอบหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน

2.1 ค่าเช่า ตรวจสอบกับสัญญาเช่า

2.2 ค่าตอบแทนจากการใช้สิทธิ ตรวจสอบกับสัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตรวจสอบการอนุมัติรายการจากรายงานการประชุม

2.4 ทดสอบรายการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และพิจารณาว่าไม่มีค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน รวมอยู่ในบัญชีนี้

2.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ตรวจสอบกับหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน