ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี ต้นทุนขาย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1. ต้นทุนขายแสดงไว้ในงบการเงินโดยถูกต้องครบถ้วน
2.ต้นทุนขายเกิดขึ้นจริง
3.การบันทึกต้นทุนขายเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน

วิธีการตรวจสอบ    ต้นทุนขาย

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test)

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ

1.1 ต้นทุนขายของปีปัจจุบันกับปีก่อน

1.2 กำไรขั้นต้นของปีปัจจุบันกับปีก่อน

2. ทดสอบการคำนวณต้นทุนขายโดยกระทบยอดต้นทุนขาย ซึ่งได้จากสินค้าคงเหลือต้นงวดการซื้อและค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งสินค้าในระหว่างปีและสินค้าคงเหลือปลายงวด

2.1 ตรวจสอบส่วนประกอบของต้นทุนว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่

2.2 สอบทานการคำนวณ

2.3 พิจารณาความเหมาะสมของการคิดต้นทุนพร้อมทั้งตรวจสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. ในขณะที่ตรวจตัดยอดซื้อและยอดขายประจำปี ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้านั้นได้นำมาบันทึกไว้ครบถ้วนตรงตามรอบระยะบัญชีที่เกิดขึ้น