ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้า

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี ซื้อสินค้า
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1. รายการซื้อเกิดขึ้นจริงและได้รับการอนุมัติถูกต้อง
2. ได้มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามงวดบัญชีและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. รายการซื้อมีการแสดงรายการและมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

วิธีการตรวจสอบ    ซื้อสินค้า

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test)

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงยอดขายที่เป็นจำนวนเงินมากและผิดปกติ ระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อนโดยเปรียบเทียบ
•  ยอดซื้อสำหรับงวด
•  ยอดซื้อรายเดือน โดยพิจารณาแยกตามประเภทของสินค้า รวมทั้งพิจารณาความสัมพันธ์กับบัญชีเจ้าหนี้การค้าและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการตรวจสอบอื่น

2. ตรวจสอบสมุดรายวันซื้อ โดย ( กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์อาจใช้บัญชีแยกประเภทซื้อ)

2.1 ตรวจสอบยอดรวมในสมุดรายวันซื้อกับบัญชีแยกประเภทซื้อ

2.2 ทดสอบการบวกเลขในสมุดรายวันซื้อ

3. ทดสอบความถูกต้องของรายการโดยเลือกรายการซื้อจากสมุดรายวันซื้อระหว่างงวด โดย

3.1 ตรวจสอบรายละเอียดกับหลักฐานการรับสินค้า เช่นใบรับของและใบกำกับสินค้า

3.2 ทดสอบการคำนวณและบวกเลข รวมทั้งการหักส่วนลด|

3.3 กรณีซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ตรวจสอบการคำนวณและการแปลงค่าเงิน

3.4 ตรวจสอบการอนุมัติการสั่งซื้อและสำเนาใบสั่งซื้อว่าเป็นไปตามวงเงินอนุมัติ

3.5 สอบทานความเหมาะสมในการบันทึกบัญชีและการจัดประเภทรายการบัญชี

3.6 ทดสอบการบันทึกรายการซื้อสินค้าไปยังบัญชีซื้อ บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีที่เกี่ยวข้องในบัญชีแยกประเภททั่วไป

3.7 ทดสอบการบันทึกรายการซื้อในบัญชีเจ้าหนี้รายตัว

3.8 สุ่มตัวอย่างรายการสินค้าในใบรับของและสอบทานการบันทึกรับในบัญชีคุมสินค้า

3.9 ทดสอบการบันทึกรายการภาษีซื้อไปรายงานภาษีซื้อ

4. การตรวจตัดยอดซื้อ ณ สิ้นงวด โดย

4.1 สอบทานการเรียงลำดับเลขที่ของสำเนาใบรับของ

4.2 เลือกตรวจสำเนาใบรับของที่มีลายมือชื่อผู้รับของ   ในช่วงก่อนและหลังสิ้นงวด โดยตรวจสอบกับการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีซื้อ และบัญชีแยกประเภททั่วไป

4.3 ตรวจสอบกับบัญชีคุมสินค้าว่าบันทึกบัญชีตรงกับวันที่ซื้อ