เงินส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินส่วนของผู้ถือหุ้น

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี ส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1.ทุนเรือนหุ้นแสดงถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วถูกต้องตรงตามที่จดทะเบียนและหนังสือบริคณห์สนธิ
2. เงินปันผลคำนวณและจ่ายถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ตั้งสำรองตามกฎหมาย ตลอดจนคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายถูกต้อง
3. เงินปันผลประกาศจ่าย และตั้งค้างจ่ายถูกต้อง
4. กำไรต่อหุ้นคำนวณถูกต้องตามหลักการบัญชี
5. มีข้อผูกพันที่ต้องเปิดเผยในงบการเงินหรือไม่

วิธีการตรวจสอบ    ส่วนของผู้ถือหุ้น

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

1.วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยอธิบายการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือ
หุ้น ระหว่างปีโดยสอบทานรายการในบัญชีแยกประเภททั่วไปเกี่ยวกับ
•  ทุนเรือนหุ้น    เพื่อพิจารณาว่ามีการเพิ่มหรือลดทุนในระหว่างปีหรือไม่
•  เงินปันผลจ่ายและค้างจ่าย    และสำรองตามกฎหมาย

ทุนเรือนหุ้น

2. ตรวจสอบทุนเรือนหุ้นในบัญชีแยกประเภททั่วไปกับหนังสือรับรอง /หนังสือบริคณห์สนธิ

3. ขอสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) และเปรียบเทียบยอดรวมกับบัญชีแยกประเภท

3.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นกับต้นขั้วใบหุ้น

3.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นกับสมุดทะเบียนหุ้น ในกรณีที่มีการโอนหุ้นระหว่างกันให้ตรวจสอบกับเอกสารการโอนหุ้น

3.3 ของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ เพื่อดูว่ามีการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้นหรือไม่

4.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น

4.1 สอบทานกับรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมของกรรมการในการอนุมัติเพิ่มทุน / ลดทุน

4.2 ตรวจสอบการรับเงินในกรณีเพิ่มทุนกับหลักฐานการรับเงิน เช่น ใบรับเงินหรือติดตามการรับเงินจากบัญชีแจ้งยอดธนาคาร

4.3 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกับหลักฐานการจ่ายเงิน

4.4 ตรวจสอบว่าหุ้นใหม่ที่ออกจำหน่ายได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยตรวจสอบกับหนังสือรับรอง / หนังสือบริคณห์สนธิ

4.5 ตรวจสอบการบันทึกรายการสำหรับหุ้นใหม่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในบัญชีแยกประเภททั่วไป

4.6 พิจารณาความเหมาะสมของการบันทึกบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น หากมีการจำหน่ายหุ้นเกินกว่ามูลค่าหุ้น

กำไรสะสมและสำรองตามกฎหมาย

5. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของบัญชีกำไรสะสมหากมีการจ่ายปันผล

5.1 ตรวจสอบการจ่ายเงินปันผลกับจำนวนที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ

5.2 เปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลกับยอดรวมตามบัญชีแยกประเภทและคำนวณความถูกต้องของการจ่ายโดยเฉพาะการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5.3 ทดสอบการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

5.4 ทดสอบการตั้งสำรองตามกฎหมายว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัท

       พิจารณาว่ามียอดเงินปันผลประกาศจ่ายแต่ยังไม่บันทึกบัญชีหรือไม่โดยอ่านจากรายงานการประชุม

กำไรต่อหุ้น
6.ทดสอบการคำนวณกำไรต่อหุ้น
7.สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยในงบการเงิน