เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืม

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี เงินกู้ยืม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1. เงินกู้ยืมเกิดขึ้นจริงและมีการอนุมัติอย่างเหมาะสม
2. กิจการมีการบันทึกเงินกู้ยืมถูกต้องตามที่ควร สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการบันทึกอย่างครบถ้วนในส่วนสาระสำคัญ
3.กิจการได้มีการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. กิจการมีการบันทึกบัญชีที่มีความสัมพันธ์ กับเงินกู้ยืม เช่น ดอกเบี้ยจ่าย และดอกเบี้ยค้างจ่ายไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

วิธีการตรวจสอบบัญชี เงินกู้ยืม

 

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test)

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบบัญชีเงินกู้ยืม สำหรับยอดคงเหลือในงวดปัจจุบันกับงวดก่อนรวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่ายเพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ

วิธีการตรวจสอบอื่น
1. ตรวจสอบยอดคงเหลือยกมา ณ วันต้นงวด กับ กระดาษทำการปีก่อน
2. ขอรายละเอียดเงินกู้ยืมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากกิจการ ทดสอบการบวกเลข และทดสอบการคำนวณ
3. ตรวจสอบรายละเอียดที่สำคัญของเงินกู้ยืม กับ สัญญาเงินกู้ยืม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ในรายละเอียด กับ บัญชีคุมยอดในบัญชีแยกประเภททั่วไป
5. ทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยจ่าย และดอกเบี้ยค้างจ่ายสำหรับงวด และเปรียบเทียบบัญชีดังกล่าว กับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป
6. ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินกู้ยืม โดย ตรวจสอบการรับเงินกู้ยืม การจ่ายคืนเงินต้น ดอกเบี้ยจ่าย ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
7. ขอยืนยันยอดคงเหลือจากเจ้าหนี้เงินกู้
8. ตรวจสอบหลักประกันเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยค้างจ่าย
9. ตรวจสอบการแปลงค่าสกุลเงินตราต่างประเทศ
10. ตรวจสอบการแสดงรายการ และการจัดประเภทหนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินระยะยาวในงบการเงิน
11. สอบทานหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าครบถ้วน และ เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่