เจ้าหนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้สินหมุนเวียนอื่น

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1. กิจการบันทึกรายการ หนี้สินหมุนเวียนอื่น ไว้ถูกต้องครบถ้วน
2. กิจการมีภาระผูกพันในการจ่ายชำระหนี้หมุนเวียนอื่น
3. การแสดงมูลค่า ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง
4. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้แสดงไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

วิธีการตรวจสอบบัญชี หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test)

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบยอดคงเหลือ หนี้สินหมุนเวียนอื่นปีปัจจุบันกับปีก่อน เพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ
2. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปีปัจจุบันกับปีก่อน เพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ

วิธีการตรวจสอบอื่น

1. ขอรายละเอียดยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียน ณ วันสิ้นปี
2. ตรวจสอบสัญญา ข้อตกลงต่างๆและเอกสารอื่นๆ เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ในการคำนวณตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3. ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเดือนสุดท้ายของปี
4. ตรวจสอบรายการรับวัสดุเดือนสุดท้ายของปี
5. สอบทานใบสำคัญจ่ายในระยะเวลาหลังวันสิ้นปี
6. เปรียบเทียบรายละเอียดค่าใช้จ่ายปีปัจจุบันกับปีก่อน
7. ทดสอบการคำนวณค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่กิจการปรับปรุงไว้ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
8. ตรวจสอบรายการภาษี หัก ณ ที่ จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มว่าได้มีการคำนวณและบันทึกไว้อย่างถูกต้อง