เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี เจ้าหนี้การค้า
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1. กิจการบันทึกรายการซื้อและเจ้าหนี้การค้าไว้ถูกต้องครบถ้วน
2. เจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินที่มีอยู่จริง กิจการมีภาระผูกพันในการจ่ายชำระหนี้
3. การแสดงมูลค่า ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง
4. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้แสดงไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

วิธีการตรวจสอบบัญชี เจ้าหนี้การค้า

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test)

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบยอดคงเหลือ เจ้าหนี้การค้าปีปัจจุบันกับปีก่อน เพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ
2. เปรียบเทียบอัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าปีปัจจุบันกับปีก่อน เพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ

วิธีการตรวจสอบอื่น
1. ขอรายละเอียดยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีให้ตรงกับบัญชีคุมเจ้าหนี้
2. ตรวจสอบการซื้อเชื่อ
3. ตรวจสอบรายการการชำระเงิน
4.ตรวจตัดยอดซื้อ
5. ตรวจสอบเอกสารการเป็นหนี้ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบรับของ
6. ตรวจสอบรายการจ่ายชำระหนี้หลังวันสิ้นปี
7. สอบสวนยอดเดบิตในบัญชีเจ้าหนี้
8. ยืนยันยอดเจ้าหนี้
9. ขอหนังสือรับรองหนี้สินจากลูกค้า
10. ในกรณีที่มีเจ้าหนี้การค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้มีการแปลงค่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
11. พิจารณาจัดประเภทบัญชีใหม่สำหรับเจ้าหนี้การค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือเจ้าหนี้ที่มีจำนวนเงินมากและไม่ได้เป็นเจ้าหนี้การค้าปกติ  ( เช่น เจ้าหนี้พนักงาน กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น)
12. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่นำไปจำนองและค้ำประกันเจ้าหนี้การค้า