เงินลงทุน

เงินลงทุน

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี เงินลงทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1. เงินลงทุนมีอยู่จริง และเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
2. เงินลงทุนและรายได้ที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงไว้ในงบการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้
3. เงินลงทุนมีการแสดงในมูลค่าที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. เงินลงทุนได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจำกัดรวมทั้งภาระผูกพันไว้อย่างเหมาะสม
5. เงินลงทุนและรายได้จากการลงทุนมีการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  และครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่  รับรองทั่วไป

วิธีการตรวจสอบบัญชี เงินลงทุน

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test)

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวแต่ละประเภท ค่าเผื่อการลดค่าเงินลงทุน รายได้จากเงินลงทุน และรายการกำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน กับยอดยกมาจากงวดก่อน

วิธีการตรวจสอบอื่น
1. ขอรายละเอียดยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบการเงิน
2. ขอยืนยันยอดกรณีใบหุ้นเก็บรักษาไว้ภายนอกกิจการ
3. วิเคราะห์รายการซื้อและขายเงินลงทุนและเอกสารประกอบการรับจ่ายเงิน
4. สอบทานนโยบายทางการบัญชีของกิจการในการถือเงินลงทุนแต่ละประเภท
5. ตรวจสอบการคำนวณรายการกำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุน
6. ตรวจสอบและสอบทานการคำนวณการตัดบัญชีส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกรณีที่เป็นตราสารหนี้
7. ตรวจสอบการคำนวณราคาทุนและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน รวมทั้งการคำนวณกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น และตรวจสอบการแสดงรายการในงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่
8. หาแหล่งข้อมูลภายนอกเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผล หรือรายได้ ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบว่ากิจการบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่