สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1. กิจการบันทึกรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นรายการที่มีอยู่จริง
2. กิจการมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์และได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
3. การตีราคาวัดมูลค่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้แสดงไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

วิธีการตรวจสอบบัญชี สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test)

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นแต่ละรายการ   ปีปัจจุบันกับปีก่อนเพื่อดูความแตกต่าง และสอบสวนหาสาเหตุ

วิธีการตรวจสอบอื่น
1. ขอรายละเอียดยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบการเงิน
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน สำหรับรายการต่างๆ ในสินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
3. ทดสอบการคำนวณ

รายได้ค้างรับ

– ดอกเบี้ยค้างรับ

– ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

        – ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
4. ขอยืนยันยอดสำหรับรายการลูกหนี้อื่นและรายการค้างรับ
5. พิจารณาสาระสำคัญของรายการแต่ละรายการว่าจะต้องแยกแสดงเป็น บัญชีต่างหากจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรือไม่
6. ทดสอบการบวกเลขในรายละเอียดว่าตรงกับยอดบัญชีแยกประเภทหรือไม่
7. ตรวจสอบเอกสารการรับชำระเงินหลังวันสิ้นงวด เช่น ใบเสร็จรับเงิน