ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี ที่ดิน อาคารละอุปกรณ์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวดของกิจการ มีอยู่จริง บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน
2. กิจการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และกิจการยังมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อีกหรือไม่
3.กิจการตีราคาและแสดงมูลค่า อย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 4.ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสม ได้คำนวณอย่างถูกต้องและนำมาลงบัญชีครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและถือปฎิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน ค่าเสื่อราคาได้จัดสรรประเภทบัญชีค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้อง
5.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เลิกใช้งานและจำหน่ายแล้ว ได้โอนออกจากบัญชีทรัพย์สินและบันทึกรายการกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหรือเลิกใช้อย่างถูกต้อง
6.การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้แสดงไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

วิธีการตรวจสอบบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test)

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์

1.วิเคราะห์เปรียบเทียบบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าเสื่อมราคา   และค่าเสื่อมราคาสะสมของงวดปัจจุบัน และงวดก่อน     โดยพิจารณาถึง

1.1 ราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์แต่ละประเภท

1.2สินทรัพย์ที่ซื้อหรือจำหน่ายในระหว่างงวด

2. เปรียบเทียบค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษาปีปัจจุบันกับปีก่อน ทั้งในจำนวนเงิน และอัตราต่อยอดขายเพื่อดูความแตกต่างและสอบสวนหา      สาเหตุ

วิธีการตรวจสอบอื่น
1. จัดทำกระดาษทำการ แสดงรายการวิเคราะห์บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2. ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ถาวร
3. ตรวจนับสินทรัพย์ถาวร
4. ตรวจสอบการซื้อสินทรัพย์ถาวรระหว่างปี
5. ตรวจสอบการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรระหว่างปี
6. ตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรที่เลิกใช้งานแล้ว
7. ตรวจสอบการคิดค่าเสื่อมราคา
8. ตรวจสอบและวิเคราะห์บัญชีค่าใช้จ่าย
9. ตรวจสอบรายได้จาการให้เช่าสินทรัพย์ถาวร
10. ตรวจสอบหนี้สินที่เกิดขึ้นจาการซื้อสินทรัพย์ถาวร
11. ตรวจสอบการตีราคาสินทรัพย์ถาวรใหม่
12. ตรวจสอบสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
13. ตรวจสอบความเหมาะสมของการประกันภัย