สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี สินค้าคงเหลือ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1.สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดของกิจการมีอยู่จริง บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน
2.กิจการมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าคงเหลือ และกิจการยังมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่อสินค้าอยู่หรือไม่
3.กิจการได้ใช้หลักเกณฑ์ในการตีราคาสินค้าคงเหลือและวิธีการบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งถือปฎิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน
4.การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

วิธีการตรวจสอบบัญชี สินค้าคงเหลือ

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test )

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
1. เปรียบเทียบยอดซื้อ สินค้าคงเหลือ และอัตรากำไรขั้นต้นกับปีก่อนและ กับกิจการอื่น ให้สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและข้อแตกต่างที่สำคัญ
2. คำนวณอัตราการหมุนของสินค้าประเภทหลักๆ แล้วนำไปเปรียบเทียบ กับอัตราของปีก่อน และกิจการอื่นให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงหรือข้อ  แตก

วิธีการตรวจสอบอื่น
1. สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
2. ตรวจสอบหลักเกณฑ์และการตีราคาสินค้าคงเหลือ
3. ตรวจสอบการคำนวณราคา
4. ตรวจสอบการตัดยอดซื้อ
5. ตรวจสอบการตัดยอดขาย
6. ตรวจสอบต้นทุนสินค้าที่ขาย
7. ตรวจสอบความเหมาะสมของสินค้าคงเหลือโดยทั่วไป
8. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินและข้อผูกพันการซื้อขายสินค้า
9. ตรวจสอบการประกันภัยและการเก็บรักษา
10.ตรวจสอบสินค้าต้นปีในกรณีตรวจสอบบัญชีปีแรก
11.ขอใบรับรองสินค้าคงเหลือ
12. วิธีการตรวจสอบอื่น(เพิ่มเติม)