ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า

คณะบุคคล HOME AUDIT
ชื่อลูกค้า…………………………………….
แนวการสอบบัญชี ลูกหนี้การค้า
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า

1. บัญชีขายและลูกหนี้การค้าได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. รายการขายที่เกิดขึ้น เป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง มีเอกสารประกอบครบถ้วนและบัญชีลูกหนี้เป็นลูกหนี้ที่มีตัวตนอยู่จริงและแสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้
3. การวิเคราะห์ลูกหนี้ และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีการคำนวณโดยถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้ถือปฎิบัติสม่ำเสมอ
4. การจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ การให้เครดิต ได้มีผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน
5. บัญชีลูกหนี้รวมทั้งภาระผูกพัน ได้แสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน

วิธีการตรวจสอบบัญชี ลูกหนี้การค้า

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test)

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
1.เปรียบเทียบยอดขาย ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นกับปีก่อน เป็นรายเดือนและดูรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ
2. เปรียบเทียบยอดขาย และกำไรขั้นต้น (อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย) กับกิจการอื่นที่มีขนาดและลักษณะใกล้เคียงกัน
3. คำนวณอัตราการหมุนของลูกหนี้ และเปรียบเทียบกับปีก่อนและกิจการอื่น
4. เปรียบเทียบรายการรับคืนและจำนวนที่ลดให้รวมทั้งรายได้เบ็ดเตล็ดกับปีก่อน

วิธีการตรวจสอบอื่น
1.ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปีให้ตรงกับบัญชีคุมยอด
2.วิเคราะห์อายุหนี้หรือสอบทานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ให้ถูกต้อง
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4.ขอยืนยันยอดลูกหนี้
5. ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้อื่น
6. ตรวจสอบการตัดหนี้สูญ
7. ตรวจสอบการขายเชื่อ
8. ตรวจสอบการถือปฎิบัติตามหลักการบัญชี
9. ตรวจสอบรายการหักหนี้ (รับคืน ส่วนลดจ่าย) โดยเฉพาะ ณ วันต้นปี
10. ตรวจตัดยอดขาย
11. ปรับปรุงสินค้าฝากขายที่รวมอยู่ในยอดลูกหนี้
12. ตรวจสอบลูกหนี้ที่เป็นหลักประกันและที่โอนขายให้แก่บุคคลอื่น
13. ตรวจสอบการรับชำระหนี้หลังวันสิ้นงวดบัญชี
14. ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเป็นหนี้ เช่น ใบส่งของ ใบกำกับภาษี
15. อ่านรายงานการประชุม หนังสือโต้ตอบ สัญญา
16. วิธีการตรวจสอบอื่นๆ.