แนวการสอบบัญชี เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

คณะบุคคล HOME AUDIT

ชื่อลูกค้า…………………………………….

แนวการสอบบัญชี เงินสด เงินฝากธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่………………………………………..

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ที่แสดงในงบการเงินมีอยู่จริง และเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ที่แสดงในงบการเงินเป็นผลจากการที่บันทึกเงินสดรับและเงินสดจ่ายไว้อย่าง ถูกต้องครบถ้วนตามงวดบัญชี
3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ได้แสดงในงบการเงินอย่างเหมาะสมและได้มีการเปิดเผยข้อจำกัดที่สำคัญ
4. การแสดงราคาในเงินสดและเงินฝากธนาคาร แสดงรายการถูกต้องตรงกับรายการ ณ วันสิ้นงวด

วิธีการตรวจสอบบัญชี เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ลำดับ

วิธีการตรวจสอบ

กระดาษที่

ทำการอ้างอิง

ปัญหา

ที่ตรวจพบ

ตรวจสอบโดย

/วันที่

การทดสอบสาระสำคัญ ( Substantive Test)

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
1.เปรียบเทียบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือกับปีก่อนและหาคำตอบสำหรับยอดที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมาก

วิธีการตรวจสอบเงินสดย่อย
1.ตรวจนับเงินสดย่อยคงเหลือ
2.ตรวจใบสำคัญเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้ขอเบิกชดเชย
3.ปรับปรุงเงินสดย่อยคงเหลือสิ้นปี
4.ตรวจสอบการเบิกชดเชยเงินสดย่อย

วีการตรวจสอบเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
1.ตรวจนับเงินสดคงเหลือ
2.ตรวจสอบการตัดยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
3.ขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
4.ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี
5.ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารหลังวันสิ้นปี
6.เปรียบเทียบรายการรับจ่าย ในบัญชีธนาคารกับรายการในใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement)
7.ตรวจสอบการยักยอกโดยวิธี Lapping
8.ตรวจสอบการยักยอกโดยวิธี Kiting
9.บวกเลขในสมุดเงินสดและผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภท
10.ตรวจสอบใบสำคัญประกอบรายการรับเงิน
11.ตรวจสอบใบสำคัญประกอบรายการจ่ายเงิน
12.ตรวจสอบรายการเงินสดจ่ายในบัญชีค่าใช้จ่ายบางประเภท
13.ตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
14.วิธีการตรวจสอบอื่นๆ……..