การควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร

การควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร

1.มีการทำงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุนซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเจ้าของกิจการ งบประมาณที่อนุมัติแล้วแจ้งให้แผนกต่อไปนี้ทราบ
1.1 แผนกจัดซื้อหรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.2 แผนกวิศวกรรม
1.3 แผนกบัญชี
2.การซื้อสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งจะต้องดูว่า
2.1 เป็นการจ่ายที่จำเป็น
2.2 ราคาที่ขออนุมัติไม่มากหรือต่ำไป
2.3 สินทรัพย์ที่จะซื้อมาแทนที่มีประโยชน์คุ้มกับเงินลงทุน
2.4 ทางแผนกบัญชีได้มีการตั้งเจ้าหนี้ไว้ถูกต้อง
2.5 มีการประมาณอายุการใช้งานอย่างเหมาะสม
3.ทะเบียนทรัพย์สินหรือบัญชีย่อย จะต้องแสดงสิ่งต่อไปนี้
3.1 หมายเลขและสถานที่เก็บของแต่ละชิ้น
3.2 อายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคา
3.3 ราคาต้นทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาประจำปี และค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป
3.4 จำนวนรวมของแต่ละรายการ จะต้องเท่ากับบัญชีคุมยอด
4.ในกรณีที่มีทะเบียนหรือบัญชีย่อย ได้มีการตรวจสอบดังต่อไปนี้หรือไม่
4.1 สินทรัพย์ได้มีการติดหมายเลขทะเบียน
4.2 มีการตรวจนับว่าสินทรัพย์มีอยู่ตามทะเบียน
4.3 ถ้าตรวจนับได้ไม่ครบให้ตรวจสอบทันที
5.นโยบายในการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้กำหนดไว้อย่างแน่นอน
6.มีการแบ่งค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายของแผนกที่ใช้สินทรัพย์อย่างถูกต้อง
7.เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีให้เหลือราคาไว้ 1 บาท ไว้ในบัญชี
8.เครื่องมือเบ็ดเตล็ดจะต้องมีการควบคุมการจัดซื้อและการเบิกใช้
9.มีการประกันสำหรับสินทรัพย์ที่มีราคาสูงและจำนวนที่เอาประกันคุ้มกับราคาที่จะซื้อมาทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
10.การ จำหน่ายจากบัญชีหรือการเคลื่อนย้ายสถานที่ต้องมีการอนุมัติ
11.การจำหน่ายจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับสินค้า
12.มีการกำหนดนโยบายให้แน่ชัดเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อสินทรัพย์ถาวรและรายจ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา