ประกาศจากรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรืโรคโครวิค 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ.2563

ขอบคุณข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า