การควบคุมภายใน การขาย

การควบคุมภายใน การขาย

1.มีการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

2.คำสั่งซื้อของลูกค้ามีการตรวจสอบอนุมัติก่อน โดย

2.1 ผู้จัดการแผนกขาย

2.2 ผู้จัดการแผนกสินเชื่อ

3.ใบส่งของหรือ อินวอยซ์/ใบกำกับภาษี จัดทำโดยพนักงานที่ไม่เกี่ยวกับ

3.1 การจัดส่งของให้ลูกค้า

3.2 บันทึกบัญชีลูกหนี้

3.3 การรับจ่าย และเก็บรักษาเงินสด

4.มีการเรียงลำดับหมายเลขของ ใบส่งของหรือใบอินวอยซ์/ใบกำกับภาษี ไว้ล่วงหน้าทั้งหมด

5.มีการตรวจสอบราคา โดยพนักงานที่รับผิดชอบกับรายการราคา Price List

6.Price Listได้มีการตรวจสอบโดยผู้จัดการขายเป็นครั้งคราว

7.พนักงานตรวจสอบใบส่งของหรืออินวอยซ์/ใบกำกับภาษี ซึ่งเป็นคนละคนกับพนักงานส่งของ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชีลูกหนี้ จะต้องกระทำการตรวจสอบในเรื่อง

7.1 ราคาและการลดราคา

7.2 บันทึกบัญชีลูกหนี้

7.3 การรับจ่าย และการรักษาเงินสด

8.เมื่อมีการยกเลิกใบส่งของหรืออินวอยซ์/ใบกำกับภาษี ฉบับใด จะต้องเก็บสำเนาทุกฉบับไว้ ด้วยกัน

9.พนักงานนำของไปส่งให้ลูกค้าจะต้องนำต้นฉบับที่มีลายเซ็นรับของมาเก็บไว้ที่แผนกการรับ เงินเพื่อเป็นหลักฐานการเก็บเงิน

10.มีการตรวจสอบ เปรียบเทียบใบสั่งซื้อของลูกค้ากับใบส่งของหรืออินวอยซ์ / ใบกำกับภาษี