มาตรการภาษี ช่วยเหลือลูกหนี้

มาตรการภาษี ช่วยเหลือลูกหนี้

พร้อมปรับโครงสร้างหนี้ สรรพากรให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี มากมาย

# ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้
# ยกเว้นอากร จากการโอนหรือขายทรัพย์สิน การให้บริการเพื่อชำระหนี้
# ยกเว้นอากร จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่ติดจำนองให้แก่ผู้อื่นเพื่อชําระหนี้

ขอบคุณข้อมูลจากสรรพากร