หนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย