การควบคุมภายใน เกี่ยวกับการจ่ายเช็ค

การควบคุมภายใน เกี่ยวกับการจ่ายเช็ค

1.สมุดเช็คจะต้องประทับตราบริษัท

2.จะต้องทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือนเป็นอย่างน้อย

3.เช็คยกเลิกมีเครื่องหมาย “ยกเลิก”และเก็บไว้กับต้นขั้ว

4.ในกรณีที่เป็นบริษัท จำกัด การเซ็นสั่งจ่ายเช็คกระทำโดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งคณะกรรมการกำหนดไว้

5.จะต้องนำหลักฐานการสั่งจ่ายเงินส่งไปพร้อมกับเช็คที่เขียนแล้ว เพื่อให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ลงนามสั่งจ่ายเช็คตรวจสอบก่อนลงนาม

6.ไม่มีการจ่ายเงินตามใบสำคัญสั่งจ่ายโดยใช้หลักฐานประกอบซึ่งเป็นแต่เพียงสำเนา

7.ใบสำคัญสั่งจ่ายจะต้องบันทึกเลขที่เช็คที่จ่าย ชื่อธนาคาร และวันที่ในเช็ค

8.การจ่ายเงินออกจากกิจการทุกรายการ ยกเว้นเงินรองจ่าย ได้จ่ายเป็นเช็ค

9.ใบสำคัญสั่งจ่ายจะต้องมีการตรวจสอบอนุมัติโดยบุคคลซึ่งเป็นคนละคนกับผู้ทำใบสำคัญสั่งจ่าย

10.ใน 2 ของผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค จะต้องไม่เป็น

10.1 ผู้บันทึกรายการทางบัญชี

10.2 ผู้รักษาเงิน

10.3 ผู้อนุมัติใบสำคัญสั่งจ่าย

11.เช็คจะต้องไม่มีการลงนามไว้ล่วงหน้า

12.เมื่อผู้มีอำนาจลงนามไว้ในเช็คแล้ว หลักฐานประกอบการจ่ายทุกใบจะต้องประทับตรา “จ่ายแล้ว”เพื่อป้องกันการนำมาเบิกซ้ำ

13.ใบสำคัญการสั่งจ่ายจะต้องมีใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการสั่งจ่ายครบจึงจะเก็บเข้าแฟ้มได้

14.งบกระทบยอดต้องทำโดยบุคคลที่ไม่ได้ลงรายการในสมุดเงินสดรับและจ่าย เก็บรักษาเงินหรือ ลงนามในเช็ค

15.รายงานจากธนาคาร ( Bank Statement)จะส่งตรงมายังบุคคลที่ทำหน้าที่ทำงบกระทบยอด

16.ในสมุดเงินสดได้มีการทำเครื่องหมายแสดงการตรวจสอบการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว หรือการจ่ายออกจากธนาคารโดยบุคคลที่ทำงบกระทบยอด