การควบคุมภายใน การจ่ายเงินสด

การควบคุมภายใน การจ่ายเงินสด

1.มีเพียงบุคคลเดียวรับผิดชอบวงเงินแต่ละวง ถ้าจำเป็นต้องมีหลายวงจะต้องเก็บไว้ในลักษณะที่สะดวกแก่การตรวจสอบแต่ละวงเงิน
2.มีการทำเครื่องหมาย “ จ่ายเงินแล้ว ” บนหลักฐานประกอบทุกฉบับ เพื่อป้องกันการนำมาใช้อีก
3.เมื่อมีการจ่ายเงินต้องมีใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย
4.การเบิกเงินทดแทนวงเงินสดย่อย จะต้องทำโดยผู้รักษาเงินสดย่อย
5.มีการอนุมัติโดยผู้ที่มีอำนาจ
6.ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวงเงินสดย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ
7.การเบิกเงินทดแทนจำต้องทำโดยการออกใบสำคัญจ่ายเช็ค