ขยายเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษีในท้องที่น้ำท่วม

ขยายเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษีในท้องที่น้ำท่วม เป็นภายในวันที่ 7 ต.ค.2562