ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ “เรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษและการใช้ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ “เรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษและการใช้ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

ขอบคุณข้อมูลจาก : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์