บริการจดทะเบียนและขอใบอนุญาต

การจดทะเบียน

• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า และคณะบุคคล

• จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, กรรมการ, ผู้ถือหุ้นและประเภทกิจการ

• บริการจดเลิกบริษัท โดยดำเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด จนเสร็จสิ้นการชำระบัญชี

• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

• คัดเอกสารจากหน่วยงานรัฐบาล เช่น หนังสือรับรองบริษัทและรายชื่อผู้ถือหุ้น

การขอใบอนุญาต

• ใบประกอบธุรกิจต่างด้าว (Foreign Business License)

• บัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

• ใบอนุญาตโรงแรม

• ใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

• ใบอนุญาตอื่นๆ เช่น จำหน่ายสุรา, จำหน่ายยาสูบ และ การใช้เสียง