บริการตรวจสอบบัญชี

การยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบงบการเงิน

เรายินดีแนะนำบริษัทบีเค อินเตอร์เนชั่นแนลออดิทซึ่งมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและสามารถให้บริการท่านในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• การตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย (Thai GAAP/Thai Accounting Standard) และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)

• การตรวจสอบภายในและวางแผนการควบคุมภายใน

• การตรวจสอบตามข้อกำหนดของบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือ เช่น งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี เป็นต้น

• การตรวจสอบพิเศษต่างๆ ตรวจสอบเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ บริการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

• การตรวจภาษี

• การวิเคราะห์งบการเงินและการลงทุน

• การวางแผนภาษีอากร