หน้าแรก – อ่านต่อ

คำแนะนำจากเรา เมื่อท่านได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว นิติบุคคลจะต้องมีหน้าที่ในการปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายดังนี้

  1. การจัดทำบัญชีของบริษัท จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
    • จัดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศ กล่าวคือผู้ทำบัญชีของบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ยกเว้นผู้ทำบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า และจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต่อสภาวิชาชีพบัญชี
    • จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารประกอบอย่างถูกต้องครบถ้วน
    • ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีให้ตรงต่อความป็นจริงและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บัญชีที่จัดทำขึ้นแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี
  1. เริ่มทำบัญชีนับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายโดยจะต้องจัดทำบัญชีตามที่กำหนดในประกาศของกรมทะเบียนการค้า เรื่องกำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับปีพ.ศ. 2544)
  1. จัดทำงบการเงินและจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบนำส่งงบการเงินภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบบัญชี)
  1. เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทำการ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำงานเป็นประจำ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี กรณีที่จำเป็นในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี อาจกำหนดให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้เกิน 5 ปีก็ได้

เรายินดีให้คำแนะนำในหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร