บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

การจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ท่านยังสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ ในการประเมินผลการดำเนินงาน และเพิ่มความสามารถในเชิงธุรกิจ ตลอดจนตัดสินใจวางแผนการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทหัวหินการบัญชี และกฏหมาย จำกัด มีความยินดีที่จะบริการท่านในด้านการบริการจัดทำบัญชี โดยหวังว่าการบริการของเราจะเป็นการแบ่งเบาภาระเรื่องบัญชีและภาษีของเจ้าของกิจการและสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจท่าน

1. บริการด้านบัญชี

• บันทึกบัญชีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีที่กรมสรรพากรรับรอง

• บันทึกรายการค้าประจำเดือน ประกอบด้วยสมุดบัญชีซื้อ , สมุดบัญชีขาย , สมุดบัญชีรับเงิน , สมุดบัญชีจ่ายเงิน , สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย , สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

• ปิดงบการเงินเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการ โดยสามารถปิดงบรายเดือน รายไตรมาสหรือรายปีตามความประสงค์ลูกค้า

• ตรวจเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

• บริการให้คำแนะนำวิธีการจัดทำบัญชีเพื่อผลประโยชน์ด้านภาษีอากรและความถูกต้อง

2. บริการด้านภาษี

ยื่นแบบประจำเดือน

• จัดทำและยื่นภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย ( ภงด. 1)

• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3)

• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 53 และ ภงด. 54)

• จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

• ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ. 36)

• ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40 )

ยื่นแบบประจำปี

• จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่ายประจำปี (ภงด. 1 ก)

• ยืนแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51 )

• ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94 )

• จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี(ภงด.90 , ภงด 91)

• ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี(ภงด. 50 ) และนำส่งงบการเงินประจำปีต่อกรมสรรพากร

• ยื่นแบบนำส่งงบการเงินและแบบ สบช . 3 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• จัดทำและยื่นแบบภาษีสุรา บุหรี่ ต่อกรมสรรพสามิต

• จัดทำและยื่นแบบภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ต่อเทศบาลหรือ อ.บ.ต.ท้องถิ่น

3. บริการด้านประกันสังคม

• บริการ ขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง

• บริการดำเนินการแจ้งเข้า – แจ้งออกพนักงาน ภายใน 15 วัน

• บริการ ยื่นเงินสมทบ ประจำเดือน (แบบสบป-10)

• บริการ ยื่นกองทุนเงินทดแทนประจำปี (แบบ กท 20)

4. บริการจัดทำเงินเดือน

• คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายและประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)

• จัดทำสรุปเงินเดือน

• จัดทำสลิปเงินเดือน

• ยื่นภาษีและประกันสังคม

5. บริการปิดงบการเงิน

• บริการจัดทำงบทดลองและงบการเงิน

• บริการจัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ

– สินค้าคงเหลือ

– ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

– รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้า

– หนี้สินและทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น

– หนี้สินและทรัพย์สินอื่น

– รายละเอียดต้นทุน

– รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายหรือรายละเอียดต้นทุนทางการเงิน

6. บริการวางแผนบัญชีและภาษี

• วางระบบบัญชี

• ฝึกอบรมงานบัญชีและภาษี

• ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานด้านบัญชี

• วางแผนภาษี

• วิเคราะห์งบการเงินและการลงทุน

• ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ปัญหาด้านบัญชีและภาษี